VPS SSD 1-1

Bắt đầu từ
80,000 đ/tháng

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 1-2

Bắt đầu từ
110,000 đ/tháng

 • 1 CPU
 • 2 GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-2

Bắt đầu từ
160,000 đ/tháng

 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-3

Bắt đầu từ
190,000 đ/tháng

 • 2 CPU
 • 3 GB RAM
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 2-4

Bắt đầu từ
210,000 đ/tháng

 • 2 CPU
 • 4 GB RAM
 • 40GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-3

Bắt đầu từ
230,000 đ/tháng

 • 3 CPU
 • 3 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-4

Bắt đầu từ
250,000 đ/tháng

 • 3 CPU
 • 4 GB RAM
 • 35 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 3-6

Bắt đầu từ
290,000 đ/tháng

 • 3 CPU
 • 6 GB RAM
 • 50 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-4

Bắt đầu từ
300,000 đ/tháng

 • 4 CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-6

Bắt đầu từ
360,000 đ/tháng

 • 4 CPU
 • 6 GB RAM
 • 60 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 4-8

Bắt đầu từ
390,000 đ/tháng

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-6

Bắt đầu từ
420,000 đ/tháng

 • 6 CPU
 • 6 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-10

Bắt đầu từ
500,000 đ/tháng

 • 6 CPU
 • 10 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 8-8

Bắt đầu từ
590,000 đ/tháng

 • 8 CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 6-16

Bắt đầu từ
690,000 đ/tháng

 • 6 CPU
 • 16 GB RAM
 • 80GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 8-16

Bắt đầu từ
720,000 đ/tháng

 • 8 CPU
 • 16 GB RAM
 • 150GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD 16-32

Bắt đầu từ
1,440,000 đ/tháng

 • 16 CPU
 • 32 GB RAM
 • 200 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

sdfsdf

0 đ